Privacy statement

Dit privacy beleid geeft u informatie over alle gegevens die we verwerken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen daarmee aan de geldende wetgeving.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn bij ons, of in regelgeving dan kan dit privacy beleid wijzigen. De meest recente versie staat altijd op vanstratum.nl, de datum geeft de laatste wijziging aan.

Datum laatste wijziging: 29-02-20019

Aanpassing laatste wijziging:

  • Updaten privacy beleid t.b.v. Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze privacyverklaring in vogelvlucht

De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onderstaande tabel maken we inzichtelijk welke gegevens opgeslagen worden, met welk doel, met welke grondslag en voor welke periode.

Wat? Doel Welke grondslag? Welke (persoons) gegevens? Welke bewaartermijn?
Aanmelding nieuwsbrief Versturen e-mail nieuwsbrieven Toestemming E-mailadres, voornaam, achternaam Totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief via de link in elke nieuwsbrief.
Functionele cookies Technisch beheer en beveiliging van website Gerechtvaardigd belang IP-adres Wanneer u de desbetreffende cookie verwijderd. Zie meer informatie in het cookiebeleid.
Analytische cookies Website analyse en optimalisatie Toestemming (tenzij anoniem) IP – adres, bekeken pagina’s, zoektermen, duur van bezoek, website van waaruit u ons bezoekt Wanneer u de desbetreffende cookie verwijderd. Zie meer informatie in het cookiebeleid
Vraag of opmerking, ingestuurd met het contactformulier Contactformulier Gerechtvaardigd belang e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer Zolang als nodig is voor het contact.
Aanvragen zoals white paper, checklist of terugbelverzoek Marketing automation Gerechtvaardigd belang/Toestemming IP-adres,  e-mailadres, voornaam, achternaam, Als u 1 jaar niet actief bent op onze website worden uw gegevens verwijderd.

Even kennismaken?

Dit privacy beleid geldt voor van Stratum Techniek B.V. (Van Stratum Elektrotechniek is een handelsnaam van Van Stratum Techniek B.V.), hierna vermeldt als: Van Stratum. Dit privacy beleid is bestemd voor iedereen wiens gegevens wij verwerken op onze website. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe en waarom we dat doen. Van Stratum is gevestigd op De Hooge Akker 17, 5661 NG Geldrop en is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens als hieronder beschreven.

De producten en diensten van Van Stratum kunnen onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke eisen die afhankelijk zijn van het land waarin deze worden aangeboden en verkocht. Deze voorwaarden zijn alleen op producten en diensten van Van Stratum in Nederland en zijn uitsluitend gericht op personen die zich in Nederland bevinden.

Privacy gaat bij steeds meer mensen leven. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacy beleid willen wij uitleggen welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. Daarbij proberen we, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking of dit redelijkerwijs in ons bereik ligt, u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke informatie te geven. Wij hopen dat u ons zorgvuldig opgestelde privacy beleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Dit privacy beleid heeft onder meer de functie om u te informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar u toestemming voor kan verlenen. U bent volledig vrij om deze toestemming te verlenen.

Voor het gebruik van sommige producten en diensten hebben wij deze toestemming nodig. Zonder toestemming kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de website diensten niet (volledig) leveren. U bent vrij om op ieder moment uw verleende toestemming aan te passen of in te trekken. U kan dit op elk moment aan ons melden. Wanneer u ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaan we graag met u in gesprek om u hier weer een goed gevoel over te geven. Neem contact met ons op via privacy@vanstratum.nl of 040 – 280 00 28.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de informatie die u deelt of genereert tijdens het bezoeken van onze website(s) en bij gebruikmaking van onze producten en diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die u als persoon identificeren. We vragen u in principe niet om gevoelige persoonlijke informatie, zoals geloofsovertuiging of Burgerservicenummer, en slaan deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mogen wij vrij verzamelen en verwerken, maar behandelen wij met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens die u verstrekt, worden door of in opdracht van Van Stratum verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf achter te laten. Van Stratum kan echter gedurende het bezoek informatie bij u plaatsen, indien uw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (‘apparaat’) waarmee u deze website bezoekt. Naast cookies zijn er andere technieken die informatie over websites kunnen bijhouden, zoals webbeacons of javascript.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

Contact via het contactformulier

Als u via ons contactformulier contact met ons opneemt, vragen we om een aantal gegevens om uw vraag goed te kunnen beantwoorden (voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens gebruiken we om uw vraag of verzoek in behandeling te nemen en bewaren we niet langer dan noodzakelijk.

Nieuwsbrief aanmelding

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de Van Stratum nieuwsbrief. We registreren uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Uw gegevens worden opgeslagen in de e-mailmarketing applicatie Active Campaign. Als u klant bent bij Van Stratum ontvangt u automatisch de nieuwsbrief. U ontvangt onze nieuwsbrief totdat u zich, via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief te vinden is, weer afmeld.

Aanvraag whitepaper of checklist

Via onze website kunt u diverse whitepapers en checklists downloaden. Hierbij vragen wij u om uw voornaam, achternaam, e-mailadres, functie en bedrijf. U ontvangt het aangevraagde whitepaper of de aangevraagde checklist op het door u opgegeven e-mailadres. Mogelijk sturen we u nog één of meerdere mails toe met extra informatie. Wilt u deze mails niet ontvangen, dan kunt u zich afmelden middels de afmeldlink die iedere mail bevat.

De gegevens die u invult bij het aanvragen van een whitepaper of checklist, worden opgeslagen in Active Campaign. Bent u akkoord gegaan met onze cookie-melding, dan zal ook uw surfgedrag opgeslagen worden en gekoppeld worden aan uw gegevens.

Als u 1 jaar niet actief bent geweest op onze website worden uw gegevens verwijderd.

Doorgifte gegevens aan derden

Wij hebben het uitgangspunt om verzamelde gegevens voor beperkte duur te bewaren en met niemand te delen, tenzij hier naar onze mening een goede reden voor is. Van Stratum schakelt soms bij de uitvoering van haar gegevensbewerking, marketing en technische werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten, derden partijen in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, heeft Van Stratum technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Alleen wanneer Van Stratum op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting wordt gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties, geeft zij hieraan gehoor.

Toestemming bij voorbaat bij overdracht bedrijfsactiviteiten

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen, fuseren, splitsen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Door in te stemmen met het privacy beleid geeft u Van Stratum in die gevallen bij voorbaat het recht, zonder uw uitdrukkelijke toestemming nodig te hebben – om naast alle overeenkomsten tussen ons inclusief de daaruit voortvloeiende rechten – de (persoons-) gegevens die (in)direct horen bij onze dienstverlening en producten over te dragen aan onze moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen, of een derde partij.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van versleutelde verbindingen (SSL) voor verzending van bestanden en gegevens van en naar de website. Alleen door Partout geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot uw gegevens. Onze systemen worden 24/7 gemonitord en zijn voorzien van de meest recente software versies.

Uw rechten, vragen en verzoeken

Voor u en voor ons is het prettig als uw gegevens, waar wij over beschikken actueel, juist en volledig zijn. Daarom mag u ons op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en vragen of wij deze aanpassen als er iets verandert in uw situatie. Ook mag u de verleende toestemming intrekken of uitbreiden, zodat onze wensen steeds op elkaar blijven aansluiten. Als u meer informatie wenst, wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u uw gegevens of toestemming wilt aanpassen, kunt u altijd schriftelijk contact opnemen met privacy@vanstratum.nl. Binnen 4 weken krijgt u inzage in uw gegevens. Bent u het niet eens met de manier waarop wij gegevens verzamelen en verwerken dan heeft u het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van Stratum zorgt dat ’t werkt!
PSV